Privatumo politika

Apžvalga

UAB „Omniva LT“ yra dukterinė „Eesti Post“ įmonė. „Eesti Post“, tarptautinis pavadinimas „Omniva“, yra logistikos įmonė, kuri kurdama, derindama ir valdydama savo veiklos tikslams reikalingus tinklus ir sistemas, teikia pašto, siuntinių pristatymo ir informacijos logistikos paslaugas ir tuo būdu siekia sukurti vertę savo Klientams bei iš ekonominių veiklų gauti pelną. Be to, „Omniva“ teikia finansines, sandėliavimo ir muitinės tarpininkų paslaugas, o jos veikla apima ir didmeninę, ir mažmeninę prekybą. UAB „Omniva LT“ teikia siuntinių pristatymo ir informacijos logistikos paslaugas.

„Omniva“ grupei priklauso motininė bendrovė AS „Eesti Post“ ir trys dukterinės įmonės: AS „Maksekeskus“ Estijoje, UAB „Omniva LT“ Lietuvoje ir SIA „Omniva“ Latvijoje. Grupė taip pat apima susietąją įmonę „Post11 OÜ“. Nuosavybės atžvilgiu „Omniva“ yra valstybinė įmonė.

Informacija apie Asmens duomenų tvarkymą taikoma fizinių asmenų Asmens duomenims, išskyrus įmonių duomenis, kitų juridinių asmenų bei institucijų duomenis. Pateikta informacija taip pat galioja fizinių asmenų, užsiimančių profesine veikla (pvz., įmonių ir organizacijų darbuotojų) Asmens duomenims. Jei fizinis asmuo su „Omniva“ sąveikauja kaip su verslo klientu susijęs asmuo, su tokiu fiziniu asmeniu susijusius (asmens) duomenis „Omniva“ taip pat registruoja ir naudoja. Minėti juridiniai asmenys gali būti susiję su mūsų klientais, pvz., kaip pasirašiusieji, valdybos nariai, darbuotojai, laiduotojai, įkeitėjai ar bet kurie kiti su mūsų klientais susiję tretieji Asmenys.

„Omniva“ kliento duomenų tvarkymo principai aprašyti šiuo metu galiojančiuose kliento duomenų tvarkymo principuose (toliau - Principai).

Principai taikomi tuomet, kai vartotojas naudojasi, naudojosi arba išreiškė norą naudoti vieną iš „Omniva“ teikiamų  paslaugų arba yra kitaip susijęs su paslauga; Principai klientų santykiams pradedami taikyti anksčiau nei jie įsigalioja.

Šie principai taip pat taikomi visiems „Omniva“ sutartiniams partneriams, teikiantiems paslaugas „Omniva“ vardu arba „Omniva“ tikslams ir apdorojantiems „Omniva“ klientų duomenis.

Kliento duomenys tvarkomi pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus teisės aktus, galiojančius Principus ir/arba su konkrečiu klientu sudarytą ar planuojamą sudaryti susitarimą, įskaitant standartinius konkrečioms paslaugoms taikomus terminus ir sąlygas.

„Omniva“ turi teisę vienašališkai keisti šiuos Principus, apie tai pranešdama klientui savo interneto svetainėje www.omniva.lt, savitarnos sistemoje arba kitomis priemonėmis (pvz., naudojant masines informavimo priemones).

 

1. Apibrėžimai

Asmens duomenys – bet kokie duomenys, neatsižvelgiant į jų formą arba pobūdį, kurie padeda identifikuoti fizinį asmenį ar yra susiję su juo.

Klientas – tai bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi arba išreiškė norą naudotis „Omniva“ paslaugomis.

Duomenų subjektas – tai bet kuris fizinis asmuo, apie kurį „Omniva“ turi duomenų, leidžiančių juos identifikuoti. Duomenų subjektai apima galimai būsimus, esamus ir buvusius Klientus, „Omniva“ paslaugų vartotojus arba jų atstovus, bendradarbiavimo partnerius, asmenis, kurie atlieka užklausas ir lankytojus.

Pašto slaptumas – tai visa informacija, susijusi su pašto siuntos turiniu ar tam tikro asmens pašto siuntos judėjimu, konfidencialumas.

Apdorojimas/tvarkymas – tai bet kokia su Kliento duomenimis atliekama procedūra, įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, ištrynimą, užklausų teikimą, persiuntimą, apjungimą, naudojimą, platinimą ir t.t.

Kliento duomenys – tai bet kokia informacija, kurią „Omniva“ turi apie Klientą (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija ir t.t.). Kliento duomenys taip pat apima įvairius duomenis ir asmens duomenis, tvarkomus Pašto slaptumo pagrindu.

 

2. Bendrosios nuostatos

„Omniva“ užtikrina Kliento duomenų tvarkymo konfidencialumą ir teisėtumą, taikomų teisės aktų laikymąsi bei įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų Kliento duomenis nuo neleistinos prieigos, neteisėto tvarkymo ar atskleidimo, atsitiktinio praradimo, keitimo ar sunaikinimo.

„Omniva“ apdoroja tik tuos Kliento duomenis, kuriuos Klientas pateikė sandorio laikotarpiu ir tvarko juos laikydamasi Kliento duomenų  tvarkymo tikslo.

Norėdama apdoroti Klientų duomenis, „Omniva“ gali pasitelkti sutartinius partnerius, kurie yra įpareigoti laikytis šių Principų ir „Omniva“ nurodymų, įgyvendinti tinkamas saugumo priemones ir užtikrinti Kliento duomenų tvarkymo teisėtumą bei konfidencialumą. „Omniva“ užtikrina, kad sutartiniai partneriai Klientų duomenis apdoroja pagal „Omniva“ nurodymus ir taikomus teisės aktus bei įgyvendina atitinkamas saugumo priemones. Sutartiniai partneriai turi teisę tvarkyti Kliento duomenis tik tiek, kiek reikia „Omniva“ nurodytiems tikslams pasiekti.

 

3. Kliento duomenų tvarkymo tikslai

„Omniva“ Kliento duomenis tvarko šiais tikslais:

- Siekdama nustatyti kokiomis sąlygomis teikti paslaugą Klientui ir ar apskritai ją teikti (Kliento duomenys apdorojami prieš sudarant susitarimą);
- Norėdama įvertinti Kliento kreditingumą;
- Vykdydama „Omniva“ ir Kliento sudarytą sutartį;
- Siūlydama/teikdama „Omniva“ paslaugas Klientui;
- Naudodamasi savo teisėmis, kylančiomis iš su Klientu sudarytos sutarties arba iš susitarimų, susijusių su Klientui teikiamomis paslaugomis;
- Nustatydama paslaugų kainas;
- Pagal įvairius kriterijus grupuodama ir segmentuodama Klientus ir siekdama užtikrinti paslaugų kokybę;
- Siekdama išvengti „Omniva“ nuostolių;
- Siekdama sumažinti ir pašalinti riziką (pvz., trukdydama pinigų plovimui ir pan.);
- Teikdama mokėjimo paslaugą per autorizuotą mokėjimų partnerį „Maksekeskus“ AS;
- Organizuodama vartotojams skirtus žaidimus ir kampanijas (įskaitant SMS kampanijas);
- Siekdama geriau suprasti Kliento lūkesčius (per rinkos tyrimus, klientų apklausas, vartotojų įpročių žemėlapius ir pan.);
- Vykdydama tiesioginę rinkodarą (tik turint atskirą Kliento sutikimą);
- Siekdama pasiūlyti bendradarbiavimo partnerių teikiamas paslaugas ir/arba prekes;
- Peržiūrėdama, taisydama ir pildydama Klientų duomenis;
- Vykdydama savo įsipareigojimus, kylančius iš teisės aktų (pvz., perduodant duomenis tyrimo įstaigoms, vykdant įsipareigojimus, iš teisės aktų kylančius teikiant paslaugas, ir t.t.);
- Gindama savo pažeistas ir ginčijamas teises.

 

4. Tvarkomų Kliento duomenų sudėtis

Be viso kito, „Omniva“ tvarko ir apdoroja šiuos Klientų duomenis:

Kliento asmens duomenys (pvz., vardas, asmens kodas, šnekamoji kalba, asmens tapatybės dokumento duomenys ir t.t.);

Kliento kontaktiniai duomenys (pvz., adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir kt.);

Ryšio duomenys, pvz., vaizdiniai įrašai apie Kliento apsilankymą prie paštomatų ar kitose vietos, kuriose „Omniva“ teikia paslaugas, arba Kliento pokalbių su „Omniva“ telefoniniai įrašai, arba el. paštu ar kitoje ryšio palaikymo aplinkoje, pvz. socialiniuose tinkluose, Kliento lankymosi „Omniva“ pagrindiniame puslapyje metu ir t.t. surinkti duomenys;

Duomenys apie sandorius ir su jais susijusias sutartis (įskaitant tas, kurios susiję su Kliento teisėmis ir įsipareigojimų vykdymu ar netinkamu vykdymu, pvz., susijusias su sudarytomis ir/arba nutrauktomis sutartimis, pateiktais pareiškimais ir paraiškomis, duomenimis apie susitarimo pažeidimus ir t.t.);

Duomenys, gauti vykdant įstatymų nustatytus įsipareigojimus (pvz., tyrimą atliekančių įstaigų, teismo apklausų duomenys ir t.t.);

Duomenys apie Kliento įpročius, pageidavimus ir pasitenkinimą (pvz., klientų pasitenkinimas, duomenys apie skundus, naudojamas paslaugas ir t.t.);

Duomenys apie dalyvavimą vartotojams skirtuose žaidimuose ir kampanijose (pvz., duomenys apie vartotojams skirtuose žaidimuose ir kampanijose laimėtus prizus ir pan.);

Duomenys apie Kliento patikimumą (pvz., duomenys apie mokėjimų sutrikimus, „Omniva“ arba trečiosioms šalims padarytus nuostolius, pinigų plovimą, finansinį terorizmą arba ryšius su organizuotu nusikalstamumu ir t.t.);

 

5. Kliento duomenų tvarkymas be Kliento sutikimo

Be Kliento sutikimo Kliento duomenis „Omniva“ gali tvarkyti tik teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

 

6. Geografinė duomenų tvarkymo sritis

Kliento duomenys tvarkomi Europos Sąjungoje/Europos ekonominėje erdvėje (ES / EEE), tačiau tam tikrais atvejais Kliento duomenys yra perduodami ne ES/EEE šalims.

Asmens duomenų perdavimas ir tvarkymas už ES/EEE ribų atliekamas remiantis teisiniu pagrindu, pvz. vykdant teisinę prievolę arba remiantis Kliento sutikimu bei atsižvelgiant į atitinkamas saugos priemones.

 

7. Duomenų saugojimo laikotarpis

Kliento duomenys nėra apdorojami ilgiau nei būtina. Saugojimo laikotarpis grindžiamas sudarytomis sutartimis su Klientu, „Omniva“ teisėtu interesu arba taikytina teise (pvz., su apskaita susijusiu įstatymu, senaties termino ar pinigų plovimo prevencijos pagrindu ir kita privatine teise).

 

8. Kliento teisės

Asmens duomenų tikrinimas

Klientas turi teisę tikrinti apie save surinktus ir naudojamus Asmens duomenis, tokių duomenų šaltinius ir jų naudojimo tikslus. Klientas turi teisę prašyti informacijos apie jų saugojimo terminą ir duomenų gavėjus bei apie tai, kokia apimtimi tie duomenys tokiems gavėjams atskleidžiami. Kliento teisę tikrinti savo duomenis gali riboti galiojantys teisės aktai, kitų asmenų teisės į privatumą ir „Omniva“ veiklos poreikiai. Į duomenis, kurių negalima patikrinti, taip pat gali būti įtrauktos „Omniva“ žinios, verslo paslaptys, vidiniai įvertinimai ir kita svarbi informacija.

Keitimas ir ištrynimas

Jei Kliento duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba nereikšmingi, Klientas turi teisę į duomenų pataisymą arba ištrynimą, atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų ir duomenų tvarkymo teisių apribojimus. Šios teisės dar žinomos kaip „teisė į duomenų taisymą“ ir „teisė būti užmirštam“.

Perdavimas

Jei Kliento duomenis „Omniva“ naudoja remdamasi jo sutikimu ar sutartimi, o apdorojimas yra automatizuotas, Klientas turi teisę paprašyti duomenų, kuriuos jie pateikė elektroniniu būdu nuskaitoma forma, kopijos.

 

9. Duomenų naudojimo apribojimas

Jei Klientas mano, kad „Omniva“ surinkti duomenys apie juos yra neteisingi ar Klientas prieštaravo tų duomenų naudojimui, jie turi teisę prašyti, kad „Omniva“ apribotų duomenų naudojimą iki saugojimo. Duomenų naudojimas saugojimu apribojamas iki atitinkamų duomenų teisingumo nustatymo arba iki bus nustatyta, ar „Omniva“ teisėti interesai yra svarbesni nei Kliento interesai.

Jei Klientas turi teisę pareikalauti, kad jų duomenys būtų ištrinti, vietoje to Klientas taip pat gali reikalauti, kad „Omniva“ apribotų duomenų naudojimą saugojimu. Jei apie Klientą surinktų duomenų „Omniva“ reikia tik teisinių ginčų gynybai ar ieškinio pateikimui, Klientas turi teisę prašyti, kad jų duomenų naudojimą „Omniva“ apribotų iki saugojimo. Tačiau jei Kliento duomenys reikalingi teisiniams ieškiniams kelti arba jei toks naudojimas yra pagrįstas Kliento sutikimu, „Omniva“ gali turėti teisę duomenis naudoti ir kitais būdais.

 

10. Kontaktinė informacija

Klientai turi teisę kreiptis į „Omniva“ su prašymais ar sutikimo atšaukimu, o privatūs Klientai turi teisę prašyti galimybės pasinaudoti savo su Asmens duomenų tvarkymu susijusiomis teisėmis ir pateikti skundus dėl Asmens duomenų naudojimo.

„Omniva LT“ kontaktinio asmens duomenų apsaugai kontaktai:

Omniva LT, UAB
Perspektyvos g. 32 Kaunas LT-52014 | (buvęs Ateities g. 45b LT-52104)
El. paštas: duomenu.apsauga@omniva.lt

 

Jei Klientas yra nepatenkintas tuo, kaip „Omniva“ apdoroja jo Asmens duomenis, o susisiekus su „Omniva LT“ kontaktiniu asmeniu duomenų apsaugai patenkinamo rezultato pasiekti nepavyko, Klientas turi teisę pateikti rašytinį skundą:

 

Omniva LT, UAB
Perspektyvos g. 32 Kaunas LT-52014 | (buvęs Ateities g. 45b LT-52104)
El. paštas: info@omniva.lt
Pagrindinis puslapis: www.omniva.lt 

 

Be to, jei Klientas mano, kad remiantis taikytina teise, jų Asmens duomenų tvarkymas pažeidžia jų teises ir interesus, skundus dėl Asmens duomenų naudojimo Klientas gali pateikti LR Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (internetinis puslapis: www.ada.lt).

Galiojantys Principai Klientams „Omniva“ pagrindiniame puslapyje ir privačių klientų savitarnoje.